Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Dzieci z grupy  V obecne w przedszkolu 29 listopada, zostały  objęte obowiązkową kwarantanną w okresie od 03.12.2021 do 09.12.2021 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

•    W tym okresie dziecko powinno pozostawać pod adresem zamieszkania w odosobnieniu od osób innych niż stali domownicy.

•    W okresie odbywania kwarantanny zakazane jest opuszczanie przez dziecko miejsca jej odbywania, a także przyjmowania pod tym adresem jakichkolwiek osób spoza stałych domowników. W przypadku dzieci, odpowiedzialność za dopełnienie tych obowiązków ponosi osoba sprawująca prawną pieczę lub opiekun faktyczny.

•    Za naruszenie obowiązku kwarantanny lub izolacji może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości do 30 OOO zł.

•    Domownicy  dziecka  objętego  kwarantanną nie  są  objęci  obowiązkiem  jej  odbywania   razem z dzieckiem.

•    W okresie kwarantanny należy stale monitorować stan zdrowia dziecka, w tym wykonywać pomiar temperatury ciała co najmniej dwa razy dziennie.

•    Gdy pojawią się dolegliwości, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, uprzedzając, że dziecko przebywa na kwarantannie, ze względu na kontakt z osobą chorą na COVID-19.

•    W przypadku uzyskania przez dziecko objęte kwarantanną POZYTYWNEGO WYNIKU BADANIA w kierunku COVID -19, dziecko zostaje  automatycznie  objęte obowiązkiem  odbycia  IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH, a jego domownicy są zobowiązani do poddania się kwarantannie.

•    Decyzji o nałożeniu kwarantanny nie wydaje się. Informacja o objęciu dziecka kwarantanną została wprowadzona do systemu teleinformatycznego, do którego mają dostęp m.in. ZUS i KRUS.

•    +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, których dane zostały wprowadzone do systemu teleinformatycznego i został na nich nałożony obowiązek odbycia kwarantanny.

•    Zainstalowanie Aplikacji Kwarantanna Domowa jest obowiązkowe.

•    W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię+ 48 22 165 57 44.

•    Szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny, zasiłku opiekuńczego, itp. można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115.

•    Inspekcja Sanitarna nie będzie podejmowała z Państwem dodatkowego kontaktu w sprawie kwarantanny dziecka.

•    Z Inspekcją Sanitarną należy kontaktować się wyłącznie za pośrednictwem podanych powyżej numerów telefonów oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl, a następnie ,,Kwarantanna – zgłoszenia przez formularz online”.

•    Powyższa informacja nie dotyczy dzieci zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w grupie V

Szanowni Państwo Rodzice,

działając na podstawie § 1 ust.1   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2021, poz. 982 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,  a także na podstawie pozytywnej opinii  PPIS w Lublinie oraz za zgodą organu prowadzącego, z powodu potwierdzonego pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 w placówce, zajęcia stacjonarne dla całej grupy V w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie  zostają zawieszone od dnia 06.12.2021 r. do dnia 09.12.2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.

Magdalena Król