szkola-promująca-zdrowieOd kwietnia 2015 roku Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka przystąpiło do  Miejskiej Sieci  Szkół  Promujących Zdrowie.

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy –w Polsce od 1991 r.

Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie w polskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie funkcjonuje ponad 3000 szkół i placówek.

Program ten rozwijany jest w ramach Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, które w dalszym ciągu są włączone w sieć jako Międzynarodowa Rada Doradcza.

Organizacje , które stwoarzyły Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie  to Światowa Organizacja Zdrowia,Komisja Europejska, Rada Europy oraz Biuro Regionalne dla Europy.

W dniu 23 listopada 2009  podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacj iNarodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki  w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W treści Porozumienia  zapisano  m.in.:

 • zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane prze z strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym,w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie,w tym programu„Szkoły dla Zdrowia Europy”;
 • upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym;
 • prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia, stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Przyjęto, że: Szkoła:

 • jest środowiskiem,którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje,ale także żyje-nawiązuje kontakty z innymi,przeżywa porażki i sukcesy,odpoczywa, bawi się,itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków,ale także powinna dobrze się czuć;
 • jest elementem środowiska lokalnego,oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują;
 • jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji,ale również do życia,w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca:

 • tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia;
 • umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:

 • decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych,
 • ma cztery wymiary, które powinny być w harmonii:

1.Zdrowie fizyczne–prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.

2.Zdrowie psychiczne,a w jego obrębie zdrowie:

-emocjonalne–zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją.

-umysłowe–zdolność do logicznego, jasnego myślenia.

3. Zdrowie społeczne–zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

4. Zdrowie duchowe–u niektórych ludzi związane z wierzeniami, praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

 

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska

 

Główne cechy  Szkoły Promującej Zdrowie:

 • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
 • etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Cele Szkoły Promującej Zdrowie:

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.

 

Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie ze względu na szeroką (eko-holistyczną) jej koncepcję wymaga zastosowania wielu strategii wynikających z zasad promocji zdrowia i skutecznego rozwiązywania problemów.

 

Do wykorzystywanych przez Szkoły Promującej Zdrowie i godnych polecenia należą:

Podejście siedliskowe

oznacza, że obiektem działań w promocji zdrowia są systemy społeczne, które zmieniają się, aby promować zdrowie, a nie jednostki, które żyją w miejscu, w którym podejmowane są jedynie działania związane z promocją zdrowia.

Podejście -„od ludzi do problemu”

 • Społeczność szkolna sama identyfikuje własne problemy, wybiera problemy priorytetowe i podejmuje działania prowadzące do ich rozwiązania.
 • Osoby z zewnątrz wspierają te działania, lecz nie narzucają swoich programów i pomysłów.

 

Uczestnictwo społeczności szkolnej

 • Szkołę Promującą Zdrowie tworzą przedstawiciele społeczności szkolnej sami dla siebie.
 • Ważne jest aktywne uczestnictwo uczniów w działaniach szkoły promującej zdrowie tak, aby mogli czuć się współautorami podejmo-wanych inicjatyw oraz wsparcie i zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej.

Strategia dokonywania zmian

Tworzenie szkoły promującej zdrowie polega na wprowadzaniu wielu zmian.

Nie jest ona sumą kilku pojedynczych innowacji (np. programów autorskich). Wprowadzane zmiany maja charakter systemowy, tzn. dotyczą wszystkich sfer funkcjonowania szkoły lub placówki, nasilają się i rozszerzają w trakcie ich trwania.

Demokratyzacja życia w szkole

Polega na umożliwieniu uczniom współdecydowania o swojej szkole, klasie, o sobie i swoim zdrowiu oraz tworzeniu struktur demokratycznych w szkole, w tym poszukiwaniu nowych form pracy samorządu uczniowskiego i współpracy z rodzicami.

Dialog

Esencją szkoły promującej zdrowie jest budowanie dialogu, który otwiera przed ludźmi nieskończenie wiele możliwości wzajemnego rozbudzania i pomnażania potencjału zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko (czyli miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki), w którym społeczność szkolna:

 • podejmuje wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego;
 • uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny,zawodowy;
 • zachęca innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców,do podobnych działań przez otwartość i dialog, partnerstwo, współdziałanie.

 

Cechy odróżniające SzPZ od dotychczasowych działań na rzecz zdrowia

podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych (a nie tylko akcyjnych) działań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb;

systemowość pracy szkoły lub placówki oraz jednomyślność ,„intensyfikacja” treści poznanych w szkole przez wspierające działania rodziny i społeczeństwa;

wyjście poza mury szkoły tzn. współpraca z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności szkolnej.

 

W ramach Programu opracowane zostały kryteria przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz przyznawania certyfikatów na poziomie miejskim, wojewódzkim i krajowym, nadawanym odpowiednio przez Prezydenta Miasta Lublin, Kuratora Oświaty w Lublinie, Ministra Edukacji Narodowej, w celu uznania i docenienia długofalowych, systemowych działań szkół i placówek w zakresie promocji zdrowia, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ.

 

W naszym przedszkolu powolano zespół promujący zdrowie. W jego skład wchodzą:

–  mgr  Bogumila Przech – koordynator

– mgr Agnieszka Burdan

– mgr Agnieszka Kwiatosz

– mgr Dorota Maleszyk