Rekrutacja  uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

            W dniach 24-28 maja 2021 r.  prowadzona będzie rekrutacja  uzupełniajaca na wolne miejsca dziecido przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Aby uczestniczyć w rekrutacji  uzupełniającej dziecka do przedszkola  należy, w terminie rekrutacji, tj. od 24 – 28  maja br. do godz 8.00. :

1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów

3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola  wraz z załącznikami.

            Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 24- 28  maja 2021 r. do godziny 8.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 24-28 maja 2021 r. do godziny 8.00.

            Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 4) decyduje dyrektor jednostki.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego  uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

  1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  24 maja br., od godz. 8.00 do 28 maja br. do godz. 8.00
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 17 czerwca   br. godz. 12.00
  3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 17 czerwca br. od godz. 12.00 do 24 czerwca br. do godz. 15.00
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 25 czerwca  br. godz. 12.00
  5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
  6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
  7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
    w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
  8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.