Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja rozpocznie się 7 marca 2022 r. i potrwa do 18 marca 2022 r.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 – 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

– dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli  – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

– dotychczas uczęszczały do przedszkoli  – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2016-2019) dotychczas uczęszczające do przedszkola, mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji.

Rekrutacja prowadzona jest  tylko dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Zasady rekrutacji do  przedszkola :

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br. :

– wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

– w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego.

Link bezpośredni   to   https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/ .

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek  wraz  z  załącznikami.

Składanie wniosku dziecka do przedszkola:

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek , które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego :

Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  7 marca br., od godz. 8.00 do 18 marca br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia  br. godz. 12.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 15 kwietnia br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00

W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Informacje szczegółowe ,  kryteria gminne i ustawowe, punktacja,  dostępne są pod adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8