Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2019/2020.

 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) dziecko  w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 – 5 letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W dniach od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

– przedszkolu

– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

– innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę
w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

* dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

* dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą być przyjęte
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2013-2016) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

 

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r.:

 1. pozostawanie rodziców w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,
 3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,
 4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,
 6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  4 kwietnia   godz. 12.00
  , – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej   
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br.
  do godz. 15.00,
  – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola mailowo, bez konieczności wizyty w placówce.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  15 kwietnia br. godz. 13.00
  , – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
  w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br.,
  do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  1 lipca ,  godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  8 lipca br. o godz. 12.00.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 4 marca br. do dnia 15 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony internetowej od dnia 4 marca br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Dodatkowe informacje:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest ukończenie przez kandydata trzech lata na dzień 1 września 2019 r. Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.