Rekrutacja rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i potrwa do 10 marca 2023 r.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci 3 – 5-letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie, mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

– dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli  – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

– dotychczas uczęszczały do przedszkoli  – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub być ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat dotychczas uczęszczające do przedszkola, mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji.

Rekrutacja prowadzona jest  tylko dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Zasady rekrutacji do  przedszkola :

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. :

– wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

– wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego.

Link bezpośredni   to   https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/ .

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek  wraz  z  załącznikami.

Składanie wniosku dziecka do przedszkola:

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w dniach od 27.02  do 10.03  2023 r. do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w terminie rekrutacji j.w

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek , które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego :

Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  27 lutego br., od godz. 8.00 do 10 marca br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca  br. godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców kandydata w placówce zakwalifikowania:

od 31marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia  br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 kwietnia br. godz. 12.00

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.