Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, za pośrednictwem dyrektora placówki, informuje że:

Dzieci z grupy III zostały  objęte obowiązkową kwarantanną w okresie od 06.12 do:

 • Dzieci ostatni dzień obecne 01.12 – do 11.12.2021
 • Dzieci ostatni dzień obecne 02.12 – do 12.12.2021
 • Dzieci ostatni dzień obecne 03.12 – do 13.12.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ODBYCIA KWARANTANNY

 • W tym okresie dziecko powinno pozostawać pod adresem zamieszkania w odosobnieniu od osób innych niż stali domownicy.
 • W okresie odbywania kwarantanny zakazane jest opuszczanie przez dziecko miejsca jej odbywania, a także przyjmowania pod tym adresem jakichkolwiek osób spoza stałych domowników. W przypadku dzieci, odpowiedzialność za dopełnienie tych obowiązków ponosi osoba sprawująca prawną pieczę lub opiekun faktyczny.
 • Za naruszenie obowiązku kwarantanny lub izolacji może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości do 30 OOO zł.
 • Domownicy  dziecka  objętego  kwarantanną nie  są  objęci  obowiązkiem  jej  odbywania   razem z dzieckiem.
 • W okresie kwarantanny należy stale monitorować stan zdrowia dziecka, w tym wykonywać pomiar temperatury ciała co najmniej dwa razy dziennie.
 • Gdy pojawią się dolegliwości, należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, uprzedzając, że dziecko przebywa na kwarantannie, ze względu na kontakt z osobą chorą na COVID-19.
 • W przypadku uzyskania przez dziecko objęte kwarantanną POZYTYWNEGO WYNIKU BADANIA w kierunku COVID -19, dziecko zostaje  automatycznie  objęte obowiązkiem  odbycia  IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH, a jego domownicy są zobowiązani do poddania się kwarantannie.
 • Decyzji o nałożeniu kwarantanny nie wydaje się. Informacja o objęciu dziecka kwarantanną została wprowadzona do systemu teleinformatycznego, do którego mają dostęp m.in. ZUS i KRUS.
 • +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, których dane zostały wprowadzone do systemu teleinformatycznego i został na nich nałożony obowiązek odbycia kwarantanny.
 • Zainstalowanie Aplikacji Kwarantanna Domowa jest obowiązkowe.
 • W razie jakichkolwiek problemów technicznych osoby korzystające z aplikacji mogą zadzwonić na przygotowaną dla nich specjalną infolinię+ 48 22 165 57 44.
 • Szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny, zasiłku opiekuńczego, itp. można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115.
 • Inspekcja Sanitarna nie będzie podejmowała z Państwem dodatkowego kontaktu w sprawie kwarantanny dziecka.
 • Z Inspekcją Sanitarną należy kontaktować się wyłącznie za pośrednictwem podanych powyżej numerów telefonów oraz za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl, a następnie ,,Kwarantanna – zgłoszenia przez formularz online”.
 • Powyższa informacja nie dotyczy dzieci zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w grupie III

Szanowni Państwo Rodzice,

działając na podstawie § 1 ust.1   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 2021, poz. 982 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,  a także na podstawie pozytywnej opinii  PPIS w Lublinie oraz za zgodą organu prowadzącego, z powodu potwierdzonego pozytywnego wyniku na obecność COVID-19 w placówce, zajęcia stacjonarne dla całej grupy III w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie  zostają zawieszone od dnia 07.12.2021 r. do dnia 13.12.2021 r. włącznie.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało nowe wytyczne w przypadku zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci poniżej 8 lat. Rodzic może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, kiedy musi zająć się zdrowym dzieckiem poniżej 8. roku życia z powodu niespodziewanego zamknięcia jego żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola albo szkoły.

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami przeciwepidemicznymi, do Przedszkola nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała itp.