Ogólne

 • Za dzieci, które przebywają w przedszkolu do 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej  tzw czesne nie jest pobierane.
 • Za każdą  dodatkową godzinę ponad podstawę programową wg art. 14 ust. 8 Ustawy o Systemie Oświaty opłata wynosi 1,30 zł. 
 • Wzór wyliczenia za miesiąc: np 21 dni (średnia liczba dni roboczych) x 1, 30 zł x n (ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza podstawę programową). Przykład: pobyt dziecka w godzinach 7- 13, n = 6 godz – 5 godz. (podstawa programowa) = 1 godz.
 • Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zaokrąglane są w górę, do pełnych godzin. Np. 7.30 – 15.30, 7.15 – 15.15 a nie 7.15 -15.45.
 • Dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłat czesnego.
 • Koszty wyżywienia: stawka całodzienna wynosi 9,00 zł.
 • Opłaty naliczane są tylko za konkretne dni pobytu dziecka w przedszkolu.  Kwota do zapłaty podawana jest po zakończonym każdym miesiącu. Widnieje ona na koncie  danego dziecka w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszana jest w holu przedszkolnym. Rodzice zobowiązani są do uregulowania należności do 10-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta przypisany do każdego dziecka.
 • W przypadku zaległości w opłatach za przedszkole (ponad miesiąc) umowa może być rozwiązana, po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców do zapłaty.

Dla rodzin wielodzietnych

Uchwałą Rady Miasta Lublin, wprowadzono ulgi w odpłatności dla dzieci określonych w § 2 w rodzinie wielodzietnej (tzw. 3+, posiadającej troje i więcej dzieci ) w następującej wysokości.:

 • ulga na jedno dziecko uczęszczające do p – la prowadzone przez M. Lublin -50%
 • ulga na dwoje dzieci uczęszczające do p – la: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%
 • na troje dzieci: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%, na trzecie – 100%

Przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w § 4 ust. 1 należy rozumieć rodzinę
zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Lublin, składającą się
z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku
do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko
uczy się lub studiuje.

Uwaga! – Jeżeli kwota w kolumnie „Saldo” jest ujemna, oznacza to, że na indywidualnym rachunku znajduje się nadpłata.

 

Raporty o płatnościach

Raport z informacją o saldzie na dzień 08.12.2022 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 09.01.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 07.02.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 06.03.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 05.04.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 09.05.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 07.07.2023 r.

Raport z informacją o saldzie na dzień 02.08.2023 r.