Rekrutacja uzupelniająca do przedszkola na rok szkolny 2022/23

Rozpocznie się 23 maja 2022 r.o godz 8.00  i potrwa do 27  maja 2022 r. do godz 15.00

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy :

– wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu

– w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego.

Link bezpośredni   to   https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/ .

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek  wraz  z  załącznikami.

Składanie wniosku dziecka do przedszkola:

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w dniach od 23 do 27 maja 2021 r. do godziny 15.00.

– wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,  w dniach od 23 do 27  maja 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek , które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego :

Składanie wniosku : od  23 maja br., od godz. 8.00 do 27  maja br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nieza-kwalifikowanych:   20 czerwca   br. godz. 12.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 20 czerwca br. od godz. 12.00 do 24 czerwca  br. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 27  czerwca  br. godz. 12.00

W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba miejsc w placówce i uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów, Komisja Rekrutacyjna powołana w placówce, zgodnie z wewnętrznym regulaminem rekrutacji, dokonuje wyboru kandydata według wieku od najstarszego. W czynności tej wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces rekrutacji.

Informacje szczegółowe ,  kryteria gminne i ustawowe, punktacja,  dostępne są pod adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8